NAJWAŻNIEJSZE KSIĘGI LITURGICZNE

EWANGELIARZ

Jest to najważniejsza księga, w której znajdują się fragmenty Ewangelii odczytywane podczas Mszy Świętej.

LEKCJONARZ

Zawiera teksty czytań biblijnych, psalmy responsoryjne, aklamacje przed Ewangelią oraz Ewangelie.

 

Mamy następujące tomy lekcjonarza:

I - okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego

II - okres Wielkiego Postu i Wielkanocy

III - okres zwykły (od 1 do 11 tygodnia)

IV - okres zwykły (od 12 do 23 tygodnia)

V - okres zwykły (od 24 do 34 tygodnia)

VI - czytania w Mszach o świętych

VII - czytania w Mszach obrzędowych, okolicznościowych i wotywnych oraz czytania w Mszach za zmarłych

MSZAŁ RZYMSKI

Zawiera teksty stałe i zmienne Mszy Świętej oraz przepisy dotyczące jej sprawowania.

                                                         

Układ Mszału jest zgodny z tradycją:

a) wstęp, na który składa się Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, wprowadzenie do kalendarza liturgicznego i sam kalendarz,

b) teksty własne na poszczególne okresy roku kościelnego (proprium de tempore),

c) teksty stałe (ordinarium missae),

cl) teksty własne o świętych (proprium de sanctis),

e) teksty wspólne o świętych (communia),

f) teksty wotywne, w różnych potrzebach i za zmarłych.

 

Szczegółowy podział:

a) liturgia słowa,

b) liturgia eucharystyczna,

c) prefacje czytane (1-90),

d) prefacje śpiewane (1 -90),

e) modlitwy eucharystyczne (I, II, III, IV, V),

f) modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojed­nania (I, II),

g) modlitwy eucharystyczne w Mszach z udzia­łem dzieci (I, II, III),

h) obrzędy Komunii,

i) obrzędy zakończenia,

j) obrzędy Mszy Świętej bez ludu,

k) uroczyste błogosławieństwa

l) formularze Mszy własnych o świętych,

m) Msze wspólne (np. o wielu pasterzach),

n) Msze obrzędowe (np. za nowożeńców),

o) Msze w różnych potrzebach (np. w czasie wojny),

p) Msze wotywne (np. o Duchu Świętym),

q) Msze za zmarłych.